O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA, SEMINARIA I WARSZTATY ANALITYCZNE organizowane przez MS Spektrum

 lista sympozjów

Ślesin 2019   27 maja  - 29 maja 2019 r.

W jaki sposób znowelizowana norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wpłynie na jakość wyników pomiarów analitycznych

za:

 

 dni

godzin

minut

sekund


PROGRAM SYMPOZJUM "Ślesin 2019"

27 maja 2019   -   poniedziałek

10:00 . 10:30

 

Rejestracja uczestników    

 

 

10:30 . 10:40

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

10:40 . 11:20
 (40 minut)

 

Wykorzystanie technik spektrometrii mas w procedurach bezpośredniego wykrywania i oznaczania analitów    

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Hubert Byliński
   
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

Wykorzystanie technik spektrometrii mas w procedurach bezpośredniego wykrywania i oznaczania analitów

Hubert BYLIŃSKI1, Jacek NAMIEŚNIK1

1 Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Analitycznej
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska
hubert.bylinski@pg.edu.pl
jacek.namiesnik@pg.edu.pl

Intensywny rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu ilości zanieczyszczeń przedostających się do różnych elementów środowiska. Szkodliwe substancje są obecne w nich często na bardzo niskich poziomach zawartości i w związku z tym ich wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie jest poważnym wyzwaniem analitycznym ze względu na fakt, iż dostępne procedury analityczne nie zapewniają możliwości uzyskania miarodajnych informacji analitycznych, ze względu na ich parametry metrologiczne. Możliwe są więc dwa podejścia, by osiągnąć zamierzony cel:

  • zastosowanie odpowiednich technik przygotowania pobranych próbek tak, aby uprościć skład matrycy, usunąć interferenty oraz podnieść stężenie analitów w próbkach do analizy;

Odpowiednie operacje analityczne (izolacja, wzbogacanie i derywatyzacja analitów) są praco- i czasochłonne, a ponadto przyczyniają się do wprowadzania większych ilości odpadów (w przeliczeniu na jeden analit lub jeden cykl analityczny) – efektem końcowym będzie wzrost antropopresji.

  • zastosowanie w praktyce analitycznej bezpośrednich technik oznaczania analitów.

Takie rozwiązanie znacznie upraszcza tok postępowania analitycznego i zapewnia możliwości uzyskania informacji o obecności i poziomie zawartości określonych składników śladowych w czasie rzeczywistym (real – time analysis).

Różne rozwiązania techniczne w zakresie spektrometrii mas mogą być traktowane jako dogodne narzędzia analityczne do badań próbek o różnym składzie i pochodzeniu [1]. W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione możliwości analityczne różnych rozwiązań technicznych i aparaturowych w zakresie spektrometrii mas. Analiza danych literaturowych prowadzi do wniosku, że jest to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju analityki i bioanalityki [2].

Literatura:

[1] Byliński H., Gębicki J., Dymerski T., Namieśnik J. Crit. Rev. Anal. Chem. 47 (4), 340 (2017).

[2] Namieśnik J. Crit. Rev. Anal. Chem. 30 (2–3), 221 (2000).

   

 

11:20 . 12:00
 (40 minut)

 

Redefinicja jednostek układu SI    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski, Warszawa   

 

12:00 . 12:20
 (20 minut)

 

Nowości firmy Agilent    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum, Warszawa   

 

12:20 . 12:35

 

kawa    

 

 

12:35 . 12:45

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej    

    
     

12:45 . 13:10
 (25 minut)

 

wykład laureata nagrody    

    
     

 

13:10 . 13:50

 

obiad    

 

 

13:50 . 14:25
 (35 minut)

 

Walidacja procedur oznaczania wybranych mikroskładników w nawozach mineralnych techniką ICP-OES w świetle Normy PN-EN 16963:2018-03    

dr Jarosław Ostrowski   
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy   

 

14:25 . 14:55
 (30 minut)

 

Redefinicja kilograma i pomiary masy w laboratorium - spójność pomiarów masy w badaniach laboratoryjnych po 20 maja 2019 r.    

mgr Andrzej Hantz   
Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar
GUM, Warszawa   

 

14:55 . 15:10

 

kawa    

 

 

15:10 . 15:40
 (30 minut)

 

Sposoby szacowania niepewności pomiaru    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM, Poznań   

 

15:40 . 16:10
 (30 minut)

 

Not just a new box or a new color! The Cary 3500 an "all" new UV-Vis with absolute unique capabilities. … Multiply Your Experimental Possibilities!    

dr Jan Wülfken   
Agilent Technologies, Germany   

 

16:10 . 16:40
 (30 minut)

 

Jak wybrać odpowiednią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 usługę PT/ILC dostarczaną z zewnątrz?    

mgr Katarzyna Szymańska   
     

 

16:40 . 17:10
 (30 minut)

 

Spektroskopia fluorescencyjna antybiotyków polienowych    

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   
UMCS, Lublin   

 

17:10 . 17:50

 

Sesja posterowa    

 

 

17:10 . 17:50

 

.    

    
     

 

17:10 . 17:50

 

.    

    
     

 

17:10 . 17:50

 

.    

    
     

 

17:10 . 17:50

 

.    

    
     

 

17:10 . 17:50

 

.    

    
     

 

20:00

 

Uroczysta kolacja    

 

 

28 maja 2019   -   wtorek

08:30 . 09:30

 

śniadanie    

 

 

09:30 . 10:05
 (35 minut)

 

Związki perfluorowane w środowisku i w żywności. Rozpoznane szkodliwe działanie i problemy w ich oznaczaniu    

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska, Kraków   

 

10:05 . 10:40
 (35 minut)

 

Modyfikatory trwałe w pomiarach absorpcji atomowej i cząsteczkowej    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMCS, Lublin   

 

10:40 . 10:55

 

kawa    

 

 

10:55 . 11:30
 (35 minut)

 

Nanoekotoksyczność nanocząstek srebra i złota w środowisku wodnym - metody badania NPs    

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz   
Uniwersytet w Białymstoku, Białystok   

 

11:30 . 12:00
 (30 minut)

 

Ważność wyników pomiarów analitycznych    

dr Waldemar Korol   
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin   

 

12:00 . 12:30
 (30 minut)

 

Analiza ryzyka w ocenie zgodności wyniku badań z wymaganiami    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski, Warszawa   

 

12:30 . 13:00
 (30 minut)

 

Przegląd badań z zakresu próbek kryminalistycznych za pomocą technik mikropróbkowania laserowego połączonego ze spektrometrią mas    

dr inż. Aleksandra Pawlaczyk   
Politechnika Łódzka, Łódź   

 

13:00 . 13:30

 

obiad    

 

 

13:30 . 16:30

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

13:30 . 14:30
 (60 minut)

 

Pokaz systemu monitorowania środowiska w laboratorium    

    
MS Spektrum    

 

14:30 . 15:30
 (60 minut)

 

Wykreślanie krzywej kalibracyjnej w mniej niż 1 sekundę! - pokaz nowego spektrofotometru UV-Vis Cary 3500 firmy Agilent    

    
MS Spektrum    

 

15:30 . 16:30
 (60 minut)

 

Odkrywamy potężne możliwości spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym w analizie pierwiastkowej – pokaz spektrometru LIBS    

    
MS Spektrum    

 

17:00 . 19:30

 

Atrakcje:
• Casino Ala Capone
lub
• Kreatywne ozdabianie ubrań
(można ozdobić swoje dowolne ubranie)
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

20:30

 

Spotkanie w chacie grillowej    

 

 

29 maja 2019   -   środa

08:00 . 09:10

 

śniadanie    

 

 

09:10

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

    
     

 

09:10 . 09:35
 (25 minut)

 

Wprowadzanie roztworów organicznych do płomienia i plazmy    

dr hab. Zofia Kowalewska, prof. PW   
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii,
Politechnika Warszawska, Płock   

 

09:35 . 10:05
 (30 minut)

 

Chemia analityczna nie tylko w laboratorium - problem reprezentatywności    

prof. dr hab. Przemysław Niedzielski   
UAM, Poznań   

 

10:05 . 10:35
 (30 minut)

 

Zarządzanie personelem w laboratorium chemicznym w świetle znowelizowanej normy ISO 17025    

dr inż. Piotr Pasławski   
Audytor techniczny PCA, Warszawa   

 

10:35 . 10:50

 

kawa    

 

 

10:50 . 11:20
 (30 minut)

 

Zarządzanie metodami badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02    

mgr inż. Tomasz Wontorski   
     

 

11:20 . 11:50
 (30 minut)

 

Planujemy i wprowadzamy zmiany w dokumentacji systemowej i technicznej zgodnie z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO 17025:2018-02    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
Aquanet Laboratorium, Poznań   

 

11:50 . 12:20
 (30 minut)

 

Wymagania stawiane kolumnie chromatograficznej w chromatografii cieczowej    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik    
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

12:20 . 13:00
 (40 minut)

 

O granicy wykrywalności raz jeszcze...    

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka   
Politechnika Gdańska, Gdańsk   

 

13:00 . 13:10

 

Zamknięcie sympozjum    

 

 

13:10

 

obiad    

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w sympozjum
prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza:

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie Sympozjum oraz ograniczoną liczbę miejsc,
Państwa zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia.

 

 

imię: 

 

 

nazwisko: 

 

 

firma: 

 

 

ulica: 

 

 

miasto: 

 

 

kod pocztowy: 

 

 

telefon stacjonarny: 

 

 

telefon komórkowy: 

 

 

faks: 

 

 

e-mail: 

 

 

Uwagi: 

 

  

 

       INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW Sympozjum w Ślesinie

OPŁATY

LOGISTYKA

OSW Gwarek w Ślesinie k/Konina
ul. Leśna 5, 62‑561 Ślesin.

W dniu 27 maja 2019 (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 10:30 zapewniamy transport dla uczestników sympozjum na odcinku: Ślesin - Ośrodek.
Samochody firmowe pojawią się na przystanku PKS w Ślesinie.

W dniu 28 maja 2019 (wtorek, drugi dzień sympozjum) zapewniamy transport na odcinku Ślesin - Ośrodek w godzinach 9:00 - 10:00.

W dniu 29 maja 2019 (środa, trzeci dzień sympozjum) zapewniamy transport na odcinku Ośrodek - Ślesin w godzinach 13:10- 14:30.

Informacje o Ośrodku w Ślesinie

Mapa okolic Ślesina
Plan ośrodka w Ślesinie_.pdf (pdf 230k)

long=18,3250991 lat=52,3821632

 

PROGNOZA POGODY ŚLESIN

26 maja
niedziela

27 maja
poniedziałek

28 maja
wtorek

29 maja
środa


22°

Filipa
Pauliny
 


10°


23°

Jana
Juliusza
 


10°


22°

Augustyna
Jaromira
 


11°


21°

Teodozji
Magdaleny
 

Księżyc w 2 kwadrze (pełnia 18 maja i 17 czerwca)
wschód słońca 4:26, zachód słońca 20:40 (czas letni, słońce w znaku Bliźniąt)

STATYSTYKA Ślesin 2019

Liczba wykładów: 23
Dla 1 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 12 godzin

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt