O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SŁOWNIK

 

znaleziono 24 rek.:

pol.

ang.

opis

ASA

AAS

Atomic Absorption Spectrometry; Atomowa Spektrometria Absorpcyjna; technika analityczna

bufor jonizacyjny

Ionization Buffer

dodatkowy roztwór dodawany do analizowanej próbki w celu zmniejszenia jonizacji oznaczanego pierwiastka; zazwyczaj jest to roztwór soli łatwo jonizującego pierwiastka (Na, K, Cs, Rb)

D2

D2

skrót używany do określenia lampy deuterowej

EHT

EHT

Extra High Tension - (wysokie) napięcie fotopowielacza wyrażane w woltach; ściśle związane ze wzmocnieniem sygnału; ogólnie im wyższe EHT, tym wyższe wzmocnienie sygnału;
AAS:
   realne wartości są w zakresie 200-800 V, średnie 330-480 V

granica wykrywalności

Detection Limit

 

PMT

PMT

Photo Multiplier Tube; fotopowielacz

ppb

ppb

część na miliard [ 1 : 1*109 ] (parts per billion);
1 ppb = 0.001 ppm = 1000 ppt = 1*10-7 % = 0.0000001 %

ppm

ppm

część na milion [ 1 : 1*106 ] (parts per million);
1 ppm = 1000 ppb = 1*10-4 % = 0.0001 %

ppt

ppt

część na bilion [ 1 : 1*1012 ] (parts per trillion);
1 ppt = 0.001 ppb = 0.000001 ppm = 1*10-10 %

nebulizer

Nebuliser

urządzenie służące do przekształcenia cieczy w mgłę - aerozol; obecnie określeniem preferowanym w jęz. polskim jest -rozpylacz

RSD

RSD

Relative Standard Deviation - względne odchylenie standardowe

rząd zerowy

Zero Order

położenie siatki dyfrakcyjnej, w którym siatka bezpośrednio odbija promieniowanie padające (zachowuje się jak lustro); ustawienie siatki dyfrakcyjnej w rzędzie zerowym umożliwia automatyczną kalibrację monochromatora, jest również często stosowane w procedurach serwisowych i testowych

szerokość szczeliny

Slit Width

 

stężenie charakterystyczne

Characteristic Concentration

stężenie analizowanego pierwiastka, przy którym mierzona absorbancja wynosi 0.0044

dodatek wzorca

Standard Addition

metoda kalibracyjna, w której roztwory wzorcowe przygotowuje się poprzez rozcieńczanie wzorca w analizowanej próbce

MSR

MSR

Magnetic Sensitivity Ratio - współczynnik czułości magnetycznej; dotyczy pomiarów absorbancji w spektrometrach AAS z korekcją Zeemana; stosunek absorbancji zmierzonej przy włączonym polu magnetycznym do absorbancji zmierzonej przy wyłączonym polu magnetycznym; na ogół wyrażany w %

OES

OES

Optical Emission Spectrometry - optyczna spektrometria emisyjna

modyfikator matrycy

Matrix Modifier

dodatkowy roztwór dodawany do próbki lub dozowany przed właściwą analizą w celu zmiejszenia interferencji (usunięcie składników matrycy lub podwyższenie temperatury rozkładu termicznego)

masa charakterystyczna

Characteristic Mass

masa analizowanego pierwiastka, dla której mierzona absorbancja wynosi 0.0044; najczęściej dotyczy oznaczeń w kuwecie grafitowej i pomiaru absorbancji w maksimum piku; zazwyczaj podawana w pg (pikogramy)

ICP

ICP

Inductively Coupled Plasma - plazma sprzężona indukcyjnie; technika analityczna

HCL

HCL

Hollow Cathode Lamp - lampa z katodą wnękową

generacja wodorków

Hydride Generation

technika analityczna stosowana najczęściej w połączeniu z AAS i ICP; polega na wstępnym przekształceniu analizowanego pierwiastka w wodorek; wodorek doprowadzany jest do ogrzewanej celi pomiarowej, w której ulega dysocjacji termicznej tworząc wolne atomy; techniką pochodną jest technika zimnych par; typowo możliwe jest oznaczanie As, Sb, Se, Te, Bi i Sn, potencjalnie techniką wodorkową można oznaczać również Pb i Ge

zimne pary

Cold Vapour

technika zimnych par; metoda oznaczania rtęci za pomocą techniki analogicznej do generacji wodorków; często stosowany jest skrót CVAAS

QuEChERS

QuEChERS

Metoda oznaczania pozostałości pestycydów. Skrót QuEChERS oznacza: szybka, prosta, tania, efektywna i bezpieczna (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe).
Technika przygotowania próbek artykułów żywnościowych (owoce, warzywa i przetwory owocowo-warzywne) pod kątem oznaczania pestycydów.

 

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt