O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Li - Lit

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie litu - Li

Liczba atomowa: 3
Masa atomowa: 6.941
Temperatura topnienia: 920 °C
Temperatura wrzenia: 3470 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania litu - Li

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
litu (Li)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8289

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8290

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8477

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8478

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8408

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8409

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8760

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8761

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Li do techniki AAS wzorce Li do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - lit

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Li

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Li:

  Agilent 5610103000

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Li:

  Agilent 5610124900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

Li - lampy katodowe firmy PHOTRON  Li - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Li
Linie widmowe Li

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Li

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

670,8 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Li

  Intensywno¶ć linii:

  0,2(0,2) 

323,3 nm

  Czuło¶ć linii:

  0(0) 


Linia Li

  Intensywno¶ć linii:

  5(5) 

610,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie litu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

670.8

1

0.02-5

0.028

0.00087

323.3

0.2

10-2000

11.5

610.4

0.5

200-32000

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla litu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Lit ulega w płomieniu silnej jonizacji. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizuj±cego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
Linia 323,3 nm charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem szumów. Okno lamp HCL Li standardowo wykonywane jest ze szkła, co dodatkowo obniża intensywno¶ć linii 323,3 nm.
Dla linii podstawowej litu 670,8 nm zachodzi interferencja z lini± neonu (Ne 335,5 nm) w 2 rzędzie (neon stanowi typowe wypełnienie lamp HCL).

Uwagi uzupełniaj±ce:
Stront może powodować wzrost sygnału Li.
Wysokie stężenia glinu, fosforanów, fluorków i nadchloranów mog± powodować obniżenie sygnału Li (ok. 10%).

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-241

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-242

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-245

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

Cs 10000 ppm (1 %) w 5% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.5190-8343 (Agilent)

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie litu

 

    

 Linia emisyjna:

    670.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie litu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    670.8 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    4 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.2 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.4 (ok. 63.6 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    323.3 / 0.2 nm

 

    610.4 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Dla wyższych absorbancji obserwuje się niewielkie zakrzywienie krzywej kalibracyjnej do góry.
Dla linii 670.8 nm i 610.4 nm korekcja D2 jest nieaktywna i powinna być wył±czona.
Dla linii 670.8 nm i 610.4 nm należy zoptymalizować ustawienie kuwety (emisja własna).
Emisję własn± kuwety ograniczy także zastosowanie (zalecane) szczeliny 0,5R.
Uwagi uzupełniaj±ce:
Interferencje wywoływane przez chlorki można usun±ć przez dodatek azotanu amonowego jako modyfikatora matrycy.
Sugerowany jest NH4NO3 firmy CPI (20 000 ppm w H2O / opak. 100 ml), objęto¶ć nastrzyku 5 µl, nr katalogowy 4095-37.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    670.8 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    700 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    4 pg

 MSR: 

    49 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

700

5

3

-

5

700

1

3

-

6

700

2

0

-

7

2300

1.1

0

tak

8

2300

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie litu

Linie ICP dla litu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 670.783

nm

SBR:

120

λ 274.118

nm

SBR:

0.18

λ 247.529

nm

SBR:

0.03

λ 239.448

nm

SBR:

0.01

λ 610.362

nm

SBR:

5

λ 413.229

nm

SBR:

0.1

λ 361.5

nm

SBR:

0.025

λ 279.472

nm

SBR:

0.01

λ 460.286

nm

SBR:

0.5

λ 497.17

nm

SBR:

0.08

λ 427.328

nm

SBR:

0.02

λ 398.579

nm

SBR:

0.01

λ 323.263

nm

SBR:

0.25

λ 256.254

nm

SBR:

0.07

λ 242.568

nm

SBR:

0.015


Granica wykrywalno¶ci dla linii 670.783 nm: 0.08 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Li technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek ¶rodowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie ¶ladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
¦lesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt