O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Eu - Europ

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie europu - Eu

Liczba atomowa: 63
Masa atomowa: 151.96
Temperatura topnienia: 826 °C
Temperatura wrzenia: 1527 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania europu - Eu

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
europu (Eu)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8239

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8240

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8384

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8385

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Eu do techniki AAS wzorce Eu do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - europ

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Eu

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Eu:

  Agilent 5610101700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Eu:

  Agilent 5610123600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  szkło / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 20 mA  

   

   

Eu - lampy katodowe firmy PHOTRON  Eu - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Eu
Linie widmowe Eu

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Eu

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

459,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Eu

  Intensywno¶ć linii:

  10(10) 

333,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie europu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

459.4

1

15-60

0.4

0.2

333.4

0.5

5000-20000

120

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla europu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu europ czę¶ciowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl lub KNO3 na poziomie 1000 - 4000 ppm (do wzorców, próbek i do ¶lepej).
Należy oczekiwać interferencji od HCl, Si i Al w obecno¶ci Na.
Interferencje można zminimalizować przez str±cenie tlenków metali ziem rzadkich i ich rozpuszczenie w HCl.
Obecno¶ć innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach europu (poniżej 10 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długo¶ć fali przy minimalnej szczelinie).
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie s± produkowane. Okno lampy Eu wykonane jest ze szkła. Korekcja deuterowa nie działa dla europu (dla linii 459.4 nm) i powinna być wył±czona (dla tej linii).
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie europu

 

    

 Linia emisyjna:

    459.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie europu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    459.4 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    25 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    1.25 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 568.2 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    333.4 / 0.5 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Konieczne jest stosowanie zmniejszonej wysoko¶ci szczeliny (R).
Istotne jest dokładne ustawienie kuwety (emisja własna).
Dla wyższych stężeń europu występuje zjawisko zagięcia krzywej kalibracyjnej w górę.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    459.4 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    25 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2500

1.3

0

tak

8

2500

2

0

tak

9

2550

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie europu

Linie ICP dla europu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 381.967

nm

SBR:

50

λ 393.048

nm

SBR:

25

λ 390.71

nm

SBR:

15

λ 443.556

nm

SBR:

12

λ 412.97

nm

SBR:

35

λ 372.494

nm

SBR:

20

λ 281.394

nm

SBR:

15

λ 420.505

nm

SBR:

35

λ 397.196

nm

SBR:

15

λ 272.778

nm

SBR:

15


Granica wykrywalno¶ci dla linii 420.504 nm: 0.03 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Eu technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych technik± Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt