O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Al - Glin

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie glinu - Al

Liczba atomowa: 13
Masa atomowa: 26.9815
Temperatura topnienia: 660 °C
Temperatura wrzenia: 2348 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania glinu - Al

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
glinu (Al)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HCI    

5190-8256

AAS MP

1000

500

5% HCI    

5190-8257

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8242

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8243

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8352

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8353

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8731

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8732

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Al do techniki AAS wzorce Al do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - glin

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Al

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al:

  Agilent 5610100100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Al:

  Agilent 5610122000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Al/Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al/Ca/Mg:

  Agilent 5610108800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ar 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Al/Ca/Mg

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Al/Ca/Mg:

  Agilent 5610133600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ar 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Al - lampy katodowe firmy PHOTRON  Al - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Al
Linie widmowe Al

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Al

  Intensywno¶ć linii:

  80(80) 

309,3 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Al

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

396,2 nm

  Czuło¶ć linii:

  50(50) 


Linia Al

  Intensywno¶ć linii:

  3(3) 

237,3 nm

  Czuło¶ć linii:

  20(20) 


Linia Al

  Intensywno¶ć linii:

  5(5) 

257,4 nm

  Czuło¶ć linii:

  9(9) 


Linia Al

  Intensywno¶ć linii:

  3(3) 

256,8 nm

  Czuło¶ć linii:

  5(5)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie glinu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - słabo redukuj±cy/redukuj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

309.3

0.5

0.3-250

0.52

0.02

396.2

0.5

0.5-250

1

237.3

0.5

2-800

2.5

236.7

0.5

3-1000

5.5

257.4

0.5

5-1600

9

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla glinu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Glin ulega w płomieniu acetylen-podtlenek azotu czę¶ciowej jonizacji (typowo ok. 14%). Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizuj±cego do wszystkich wzorców i próbek na poziomie 1000-2000 ppm (KCl, KNO3, RbCl, CsCl).
Inne interferencje można skutecznie usun±ć stosuj±c chlorek lantanu (LaCl3).
W przypadku występowania wysokiego poziomu absorpcji niespecyficznej (tła) zalecana jest linia 309.3 nm.
UWAGA: linia Al 308.2 nm interferuje spektralnie z lini± wanadu (308.21 nm).
Żelazo, tytan, kobalt, mangan, nikiel i fluoroborany oraz kwas octowy powoduj± zwiększenie absorbancji Al. Krzemiany obniżaj± sygnał Al (powstaj± trudno dysocjuj±ce poł±czenia). Interferencje te silnie zależ± od składu płomienia i od wysoko¶ci palnika. Zastosowanie bardziej redukuj±cego płomienia zmniejsza te interferencje. Dodanie lantanu zmniejsza interferencje od krzemu, wapnia i fosforanów.
Zalecane jest odwzorowanie w składzie wzorców głównych składników próbki.
Glin wymaga bardzo uważnego ustawienia stechiometrii płomienia oraz wysoko¶ci palnika.
Linia 237.3 nm może wymagać węższej szczeliny (0.2 nm).
Przy analizie większych zawarto¶ci Al można stosować linie 257.5 nm oraz 256.8 nm (szczelina 0.2 nm).
Linie 309.3 nm, 237.3 nm oraz 257.5 nm s± w rzeczywisto¶ci dubletami.
Dla linii 396.2 nm skuteczno¶ć działania deuterowej korekcji tła jest dyskusyjna.
Produkowanych jest b. dużo lamp wielopierwiastkowych z glinem, najpopularniejsz± lamp± jest Al/Ca/Mg.
Lampa UltrAA dla Al nie jest produkowana.

W trybie emisji płomień musi być redukuj±cy. Oznaczenia należy ograniczyć do bardzo niskich stężeń glinu w matrycy wodnej.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-241

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-242

Cs 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-245

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-421

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-422

La 50000 ppm (5 %) w 5% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-425

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie glinu

 

    

 Linia emisyjna:

    396.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie glinu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    309.3 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.25 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 113.6 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    396.2 / 0.5 nm

 

    237.3 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Maksymalna temperatura rozkładu termicznego wynosi 1400°C. Przy temp. r. t. ok 1000°C uzyskuje się piki o "lepszym" kształcie.
Linia 309.3 nm jest preferowana w kuwecie grafitowej, szczególnie przy korekcji deuterowej.
Przy korekcji zeemana, przy MSR wynosz±cym 88% linia 309.3 nm jest tylko nieznacznie mniej czuła od linii 396.2 nm (linia 396.2 nm ma MSR=100%).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    396.2 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2500 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    5 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Ca(NO3)2 -

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Mg(NO3)2 -
 
   Modyfikator matrycy (3): H3PO4 -
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2500

0.8

0

tak

8

2500

2

0

tak

9

2550

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Al technik± GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Aluminium Speciation in Natural Waters

Specjacja glinu w wodach naturalnych
(11-2010)

Al 

woda

AAS
kuweta


43 k

 

ICP-OES - oznaczanie glinu

Linie ICP dla glinu (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 167.081

nm

SBR:

25

λ 226.91

nm

SBR:

1.2

λ 256.798

nm

SBR:

0.5

λ 217.407

nm

SBR:

0.3

λ 309.271

nm

SBR:

6

λ 236.705

nm

SBR:

1

λ 176.564

nm

SBR:

0.4

λ 172.131

nm

SBR:

0.23

λ 308.215

nm

SBR:

3.5

λ 257.51

nm

SBR:

1

λ 266.039

nm

SBR:

0.4

λ 265.248

nm

SBR:

0.2

λ 396.152

nm

SBR:

3.5

λ 176.639

nm

SBR:

0.7

λ 172.501

nm

SBR:

0.39

λ 176.29

nm

SBR:

0.15

λ 394.401

nm

SBR:

2.5

λ 226.346

nm

SBR:

0.6

λ 176.401

nm

SBR:

0.32

λ 216.883

nm

SBR:

0.15

λ 237.312

nm

SBR:

2.2

λ 221.006

nm

SBR:

0.6

λ 220.462

nm

SBR:

0.3


Granica wykrywalno¶ci dla linii 167.081 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Al technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawarto¶ci metali w produktach ro¶linnych za pomoc± Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał ro¶linny

ICP
5100
SVDV

545 k

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomoc± Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomoc± 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajno¶ci oznaczania metali w próbkach olejów technik± ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

1297 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek ¶rodowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie ¶ladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie glinu

Długo¶ć fali: 396.152 nm

Granica wykrywalno¶ci (ciekły azot): 0.4 ppb

Granica wykrywalno¶ci (generator N2): 0.4 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Al technik± MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomoc± spektrometru 4200 MP-AES
(9-2014)

Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Pb, Zn 

koniaki

MP
4200


513 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywno¶ć

MP
4100


1362 k

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpo¶rednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V, Zr 

stopy niklu

MP
4210


631 k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Al, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn 

gleby

MP
4100


235 k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ¶ciekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej
(9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn 

¶cieki przemysłowe

MP
4100


293 k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpo¶rednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(4-2013)

Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn 

mleko

MP
4100


460 k

Analysis of aluminum in beverages using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analiza glinu w napojach puszkowanych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2013)

Al 

napoje puszkowane

MP
4100


967 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al, Fe, Zn, Cu, Mn 

osady rzeczne

MP
4200


379 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z duż± wydajno¶ci± wielopierwiastkowych profili próbek ro¶linnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

ro¶liny

MP
4210


1346 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt