O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE APLIKACJE INSTALACJA BIURO SERWISOWE KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA Ślesin 2018 Wyprzedaż

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

SYMPOZJA

 lista sympozjów

Ślesin 2018   14 maja 2018 - 16 maja 2018

Analityka chemiczna w świetle znowelizowanej normy 17025

 

relacja zdjęciowa
       


 

 

Otwarcie sympozjum    

 

 

 

Certyfikowane, matrycowe materiały odniesienia w spektrometrii mas    

prof. dr hab. Ewa Bulska   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Działania Głównego Urzędu Miar dla polskiej gospodarki    

dr inż. Włodzimierz Lewandowski
Prezes Głównego Urzędu Miar   
GUM   
Warszawa   

 

 

Nowości firmy Agilent Technologies    

mgr inż. Mariusz Szkolmowski    
MS Spektrum   
Warszawa   

 

 

Wręczenie nagrody za najlepszą pracę doktorską ze spektrometrii analitycznej    

 

   

 

Zastosowanie metod analitycznych w charakterystyce dentystycznych materiałów kompozytowych    

dr inż. Zuzanna Okulus   
Politechnika Poznańska   
Poznań   

 

Zastosowanie metod analitycznych w charakterystyce dentystycznych materiałów kompozytowych

Zuzanna Okulus

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Politechnika Poznańska
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
zuzanna.okulus@put.poznan.pl

Główną przyczyną utraty zębów jest próchnica, polegająca na demineralizacji części nieorganicznej tych tkanek oraz destrukcji części organicznej [1]. W pierwszej kolejności, atakowane są najbardziej zewnętrzne tkanki zęba – tkanki twarde, czyli szkliwo i zębina, składające się w przeważającej części z kryształów hydroksyapatytu (szkliwo w ok. 96%, a zębina w ok. 50%) [2]. Oprócz próchnicy zębów, ubytki w ich strukturze powstają w wyniku urazów, resorpcji, ścierania itp. [3]. Uzupełnianie ubytków szkliwa i zębiny przeprowadza się z zastosowaniem materiałów sztucznych, których celem jest odbudowanie ciągłości tkanki oraz przejęcie jej funkcji. Materiały te nazywane są wypełnieniami dentystycznymi, a najczęściej obecnie stosowane wytwarzane są na bazie polimerów. Do grupy tej zalicza się światłoutwardzalne kompozyty na bazie żywic. Ze względu na docelowe miejsce zastosowania, wymagania stawiane wypełnieniom stomatologicznym są niezwykle restrykcyjne, a żaden z obecnie znanych materiałów nie jest pozbawiony wad. W związku z tym ciągle prowadzone są badania nad otrzymywaniem nowych materiałów, które byłyby zdolne do odbudowy szkliwa i zębiny. Jednym z kierunków obieranych w celu uzyskiwania nowych materiałów tego typu jest wprowadzanie nowych napełniaczy do matrycy organicznej kompozytu.

W ramach realizacji niniejszych badań postanowiono wykorzystać w tym celu napełniacze na bazie fosforanów wapnia, w tym hydroksyapatytu – głównego składnika nieorganicznego kości oraz zębów.

Wytworzone kompozyty poddano szczegółowej charakterystyce w celu określenia ich przydatności w potencjalnych zastosowaniach dentystycznych. W tym celu wykorzystano szereg metod analitycznych, w tym spektralnych: spektroskopię Ramana, spektroskopię dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (w połączeniu ze skaningowym mikroskopem elektronowym), spektrometrię mas (w połączeniu z chromatografem gazowym) oraz kolorymetrię. Oznaczono także właściwości mechaniczne badanych materiałów, ich stabilność masy oraz zmiany barwy w sztucznej ślinie, płynach symulujących żywność oraz spożywczych roztworach rzeczywistych. Określono także aktywność powierzchniową kompozytów za pomocą odwróconej chromatografii gazowej. Przeprowadzono także pochłanianie jonów fluoru przez napełniacze na bazie fosforanów wapnia oraz zbadano zdolność wytworzonych na ich bazie kompozytów do uwalniania jonów F- za pomocą jonoselektywnej elektrody fluorkowej.

Za pomocą odwróconej chromatografii gazowej oznaczono także pracę adhezji pomiędzy wytworzonymi wypełnieniami stomatologicznymi oraz tkankami twardymi zębów bydlęcych, najczęściej stosowanych zamienników zębów ludzkich w celach badawczych. Szkliwo i zębinę zębów bydlęcych poddano wcześniej szczegółowej charakterystyce spektroskopowej oraz fizykochemicznej. Tkanki zębów bydlęcych poddano również kolejnym etapom przygotowania powierzchni z użyciem komercyjnego systemu wiążącego, a powierzchnię szkliwa i zębiny scharakteryzowano szczegółowo za pomocą spektroskopii Ramana. Uzyskane wyniki umożliwiły porównanie wytrzymałości na ścinanie (metody bezpośredniej oznaczania siły połączenia) oraz pracy adhezji (oznaczonej pośrednio za pomocą odwróconej chromatografii gazowej) w układzie kompozyt/szkliwo i kompozyt/zębina po przeprowadzeniu każdego kolejnego etapu przygotowania powierzchni tkanek. Po raz pierwszy przeprowadzono tak szczegółowe badania spektroskopowe tkanek zębów poddanych działaniu systemu wiążącego i określono aktywność powierzchniową tego typu materiałów za pomocą chromatografii gazowej.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Promotorów rozprawy doktorskiej – prof. dr hab. inż. Adama Voelkela oraz dr hab.n.med. Beaty Czarneckiej prof. UMP. Podziękowania również dla dr inż. Tomasza Buchwalda za duże zaangażowanie podczas prowadzenia badań spektroskopowych.

Badania realizowano w ramach projektów badawczych:
„Nowe kompozyty organiczno-nieorganiczne – otrzymywanie oraz charakterystyka”, nr 2012/05/N/ST8/03575 (Preludium, Narodowe Centrum Nauki),
„Oznaczanie aktywności powierzchniowej oraz pracy adhezji pomiędzy szkliwem i zębiną zębów bydlęcych a wypełnieniami stomatologicznymi”, nr 2013/11/B/ST8/04415 (Opus, Narodowe Centrum Nauki),
„Oznaczanie aktywności powierzchniowej wypełnień stomatologicznych metodą odwróconej chromatografii gazowej”, nr 32-402/2013 DS-MK (badania statutowe),
„Badania wstępne pochłaniania jonów fluoru z roztworów wodnych przez fosforany wapnia o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym”, nr 03/32/DSMK/0466 (badania statutowe).

Literatura
R.H. Selwitz, A.I. Ismail, N.B. Pitts, Dental caries, Lancet, 369 (2007) 51–59.
V. Greig, Craig’s restorative dental materials, 13th edition, Filadelfia, Elsevier, 2012.
T. Imfeld, Dental erosion. Definition, classification and links, Eur. J. Oral Sci., 104 (1996) 151–155.

Streszczenie w formacie pdf:   100 Kb

 

 

Wyposażenie pomiarowe i spójność pomiarowa w laboratorium w świetle wymagań nowej normy ISO/IEC 17025:2017    

mgr Andrzej Hantz
Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar   
GUM   
Warszawa   

 

 

Pobieranie próbek, wzorcowanie i dokumentowanie wyników badań obiektów numizmatycznych    

dr hab. Barbara Wagner
Olga Syta, David Wigg-Wolf, Aleksander Bursche   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Przygotowanie próbek glebowych i osadów ściekowych do oznaczania pierwiastków metodami spektroskopowymi    

dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz   
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja   
Kraków   

 

 

Metrologiczne podejście do analizy ilościowej próbek klinicznych metodą LA-ICP-MS: spojrzenie krytyczne na literaturę światową    

prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz   
UAM   
Poznań   

 

 

Micro Plastic Analysis with FT-IR Imaging Microscopy    

Dr. Jan Wülfken   
Agilent Technologies
Sales & Services GmbH & Co. KG   

Waldbronn, GERMANY   

 

 

Agilent ICP-OES 5110 for various application – save time and money    

Uwe Noetzel   
Agilent Technologies
Sales & Services GmbH & Co. KG   

Waldbronn, GERMANY   

 

     

Sesja posterowa    

 

 

     

Ocena stopnia chelatowania żelaza w chelacie aminokwasowym metodą FTIR    

Halina Nieściór1, Waldemar Korol1,
Katarzyna Hryniewicka2, Dariusz Marek2   
1Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin
2MS Spektrum   
Warszawa   

 

     

Pszczoła miodna jako potencjalny bio-wskaźnik zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi    

Eliza Blicharska   
Katedra Chemii,
Zakład Chemii Analitycznej
UM w Lublinie   
Lublin   

 

     

Oznaczanie fluoru w napojach techniką wysokorozdzielczej absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej z ciągłym źródłem promieniowania (HR-CS MAS)    

Zambrzycka-Szelewa E., Myszczyński B.,
Palak E., Godlewska-Żyłkiewicz B.   
Instytut Chemii, Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

     

Popioły po spalaniu węgla w elektrowniach jako źródło pierwiastków ziem rzadkich - metody oznaczania na spektrometrze ICP-OES, model 5100 Dual View, firmy Agilent    

Piotr Knapik, Michał Kubecki,
Aleksandra Latacz   
IMŻ   
Gliwice   

 

     

Oznaczenie wybranych metali ciężkich w wyrobach włókienniczych przeznaczonych na dziecięce obuwie profilaktyczne    

Katarzyna Sieczyńska,
Dorota Gendaszewska,
Katarzyna Ławińska   
Instytut Przemysłu Skórzanego   
Łódź   

 

     

Opracowanie nowych sposobów preparatyki próbek do oznaczania Se i Te w materiałach wysokiej czystości    

Magdalena Knapik   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

     

Analiza reakcji otrzymywania oligoeteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru nadających się do produkcji pianek poliuretanowych    

mgr inż. Ewelina Chmiel
prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak   
Politechnika Rzeszowska   
Rzeszów   

 

     

Zastosowania techniki ICP MS do oznaczania zanieczyszczeń w indzie wysokiej czystości    

Jadwiga Charasińska   
Instytut Metali Nieżelaznych   
Gliwice   

 

     

Minerals in grain gluten-free products    

Iga Rybicka, Anna Gliszczyńska-Świgło   
Uniwersytet Ekonomiczny   
Poznań   

 

 

Nanomateriały - ryzyko środowiskowe i metody oznaczania    

prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz   
Uniwersytet w Białymstoku   
Białystok   

 

 

Problemy oznaczania zanieczyszczeń miodów w świetle aktualnych wymagań jakościowych    

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski   
Politechnika Krakowska   
Kraków   

 

 

Zastosowanie technik bezpośredniej analizy ciała stałego do oznaczania pierwiastków śladowych metodami spektrometrii atomowej w świetle wymagań nowej normy 17025    

prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski   
UMSC   
Lublin   

 

 

Szacowanie niepewności wyników badań pasz na podstawie wieloletnich porównań międzylaboratoryjnych    

dr Waldemar Korol   
Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz   
Lublin   

 

 

Walidacja procesu szacowania niepewności pomiarów analitycznych    

dr hab. Wojciech Hyk   
Uniwersytet Warszawski   
Warszawa   

 

 

Bruker Optics Remote Sensing and Gas analysis solutions
Rozwiązania firmy Bruker Optik w zakresie zdalnych pomiarów i analizy gazów    

dr Tobias Glaser   
Bruker Optik GmbH   
Ettlingen, Germany   

 

 

Warsztaty aparaturowe
(rotacyjne zajęcia w podgrupach)    

 

 

      

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna - szybkość wykonywania oznaczeń. Prezentacja urządzenia i jego możliwości    

.   
MS Spektrum   
.   

 

      

Zastosowanie nowych technik elektroanalitycznych w analizach laboratoryjnych, terenowych oraz procesowych    

.   
Istran   
.   

 

      

Chromatografia cieczowa w praktyce. Agilent Infinity II LC    

.   
Perlan Technologies   
.   

 

 

Atrakcje:
• Origami 3D
lub
• Warsztaty baristyczne - jak zaparzyć dobrą kawę
lub
• Zwiedzanie Bazyliki Licheńskiej    

 

 

 

ANALITYKA OD PODSTAW    

   
   
   

 

 

Ograniczenie emisji rtęci do środowiska - zastosowanie przenośnych systemów pomiarowych rtęci, firmy Nippon Instruments    

mgr Sebastian Machowski   
TESTCHEM   
Pszów    

 

 

Pobieranie próbek w świetle znowelizowanej normy ISO 17025    

dr inż. Piotr Pasławski   
.   
Warszawa   

 

 

Zarządzanie ryzykiem w laboratorium badawczym w aspekcie nowelizacji normy ISO/IEC 17025    

dr inż. Agnieszka Wiśniewska   
DOCTUS   
Komorniki   

 

 

Emisyjna spektrometria optyczna w badaniach środowiska    

prof. dr hab. Przemysław Niedzielski   
UAM   
Poznań   

 

 

Zapewnienie wiarygodności wyników -
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, p. 7.7.
    

mgr inż. Tomasz Wontorski   
.   
.   

 

 

Jak uniknąć wyników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych w chromatografii    

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik   
Politechnika Gdańska   
Gdańsk   

 

STATYSTYKA Ślesin 2018

Liczba uczestników: 105.

Liczba wykładów: 22
Dla 14 wykładów zamieszczono streszczenia.
Łączny czas trwania wykładów: 11 godzin i 45 minut.

Liczba warsztatów: 3.
Łączny czas trwania warsztatów: 3 godziny

Liczba posterów: 9,
w tym dla 9 zamieszczono streszczenia.

 

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
Aplikacje
Instalacja
Biuro serwisowe
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2018
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt